O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.12. Usuwanie cudzysłowów drukarskich

Problem

Chcemy zapisać tekst ASCII pobrany z dokumentu MS Word, ale okazuje się, że w treści pozostają pewne nietypowe znaki.

Rozwiązanie

Zauważone nietypowe znaki powinny zostać zastąpione odpowiednimi znakami ASCII dzięki wykorzystaniu następującego polecenia:

$ tr '\221\222\223\224\226\227' '\047\047""—' <zniekształcony.txt >czysty.txt

Analiza

Występowanie cudzysłowów drukarskich wynika z zastosowania zestawu znaków Windows--1252 (lub Windows-1250 w polskiej wersji systemu Windows). Znaki te mogą również być umieszczane w wiadomości e-mail, gdy są one zapisywane w formacie tekstowym. Poniżej została zamieszczona informacja na ten temat pobrana z portalu Wikipedia.

Kilka programów pocztowych zapisuje cudzysłowy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required