O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

9.4. Wyszukiwanie plików wskazywanych przez dowiązania symboliczne

Problem

Po wprowadzeniu polecenia find w celu wyszukania wszystkich plików .mp3 okazało się, że część została pominięta. W zestawieniu nie zostały uwzględnione pliki zapisane w systemie, ale dostępne za pośrednictwem dowiązań symbolicznych. Czy polecenie find nie może analizować elementów wskazywanych przez dowiązania symboliczne?

Rozwiązanie

Należy zastosować predykat –follow. Oto przykład zastosowania opcji –follow w prezentowanej wcześniej instrukcji:

$ find . –follow –name '*.mp3' –print0 | xargs –i -0 mv '{}' ~/muzyka

Analiza

Zazwyczaj wykluczenie podążania za dowiązaniami symbolicznymi jest pożądaną cechą mechanizmu wyszukiwania plików. Z tego względu domyślnie polecenie find

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required