O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

9.5. Wyszukiwanie plików bez względu na wielkość liter występujących w nazwach

Problem

Nazwy niektórych z wyszukiwanych plików MP3 zawierają rozszerzenie .MP3, a nie .mp3. W jaki sposób można włączyć do wyszukiwania również pliki o takich nazwach?

Rozwiązanie

Aby uruchomić procedurę wyszukiwania plików bez uwzględniania wielkości liter występujących w nazwach, należy zastąpić predykat -name polecenia find predykatem –iname (o ile dana wersja polecenia obsługują tę opcję). Oto przykład:

$ find . –follow –iname '*.mp3' –print0 | xargs –i -0 mv '{}' ~/muzyka

Analiza

W niektórych przypadkach określona wielkość liter w nazwach plików jest istotna dla procedury wyszukiwania, a w niektórych nie. Opcja –iname znajduje zastosowanie wówczas, gdy wielkość liter ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required