O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

9.6. Wyszukiwanie plików na podstawie daty

Problem

Załóżmy, że kilka miesięcy wcześniej w systemie plików zostało zapisane zdjęcie w formacie JPEG. Teraz trzeba je odszukać. Miejsce składowania pliku jest oczywiście nieznane.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać polecenie find z predykatem –mtime. Odpowiada on za sprawdzenie daty ostatniej modyfikacji pliku. Oto przykład:

$ find . –name '*.jpg' –mtime +90 –print

Analiza

Parametr predykatu –mtime określa przedział czasowy dla wyszukiwanych plików. Wartość 90 odpowiada 90 dniom. Dodanie znaku + informuje natomiast, że poszukiwane są pliki zmodyfikowane więcej niż 90 dni temu. Gdyby liczba dni została poprzedzona znakiem -, wyszukane zostałyby pliki zmodyfikowane nie dawniej niż 90 dni temu. Brak znaku plus ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required