O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

9.8. Wyszukiwanie plików o określonym rozmiarze

Problem

Chcemy uporządkować pliki na dysku. Zazwyczaj w takich przypadkach najwięcej czasu pochłania wyszukanie największych plików i ustalenie, czy powinny zostać zachowane, czy nie. Jak zatem można odszukać pliki o największym rozmiarze?

Rozwiązanie

Aby wyszukać pliki o rozmiarze większym od ustalonego, mniejszym od ustalonego lub równym ustalonemu, należy wykorzystać polecenie find z predykatem –size.

find . –size +3000k –print

Analiza

Wartość liczbowa predykatu –size, podobnie jak parametr predykatu –mtime, może być poprzedzona znakiem minus lub plus (może również występować samodzielnie). Znak minus oznacza wyszukanie plików o rozmiarze mniejszym od podanego. Znak plus odpowiada za wyszukiwanie plików ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required