O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

9.11. Wyszukiwanie plików z wykorzystaniem listy potencjalnych lokalizacji

Problem

Chcemy uruchomić program, wykonać skrypt lub odczytać plik, które mogą być zapisane w kilku różnych miejscach, uwzględnionych w treści zmiennej $PATH lub nie.

Rozwiązanie

Aby wykonać skrypt, który jest zapisany w jednym z katalogów wymienionych w zmiennej $PATH, wystarczy użyć polecenia source. Jest to wbudowana instrukcja powłoki bash (znana również pod łatwiejszą do wpisania i trudniejszą do odczytania nazwą „.” — zgodną z systemem POSIX), przeszukująca katalogi zmiennej $PATH — mechanizm ten działa tylko wtedy, gdy opcja powłoki sourcepath jest włączona (co jest domyślnym ustawieniem):

$ source mójplik

Aby uzależnić uruchomienie programu od tego, czy plik jest zapisany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required