O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

10.2. Wielokrotne wykorzystanie kodu — polecenia include i source

Problem

W wielu opracowywanych skryptach posługujemy się tymi samymi instrukcjami przypisania wartości zmiennym. Aby ułatwić sobie zadanie, umieszczamy wspomniane instrukcje konfiguracyjne w oddzielnym skrypcie. Jednak po wywołaniu tego skryptu z poziomu kodu innego skryptu okazuje się, że wartości zmiennych nie są poprawne, tj. skrypt konfiguracyjny zostaje uruchomiony w innej powłoce, a po zakończeniu jego pracy wartości zmiennych zostają usunięte. Czy istnieje jakikolwiek sposób na uruchomienie skryptu konfiguracyjnego w tej samej powłoce, w której działa bieżąca aplikacja?

Rozwiązanie

Aby odczytać zawartość wspomnianego pliku konfiguracyjnego, należy zastosować polecenie powłoki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required