O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

10.4. Definiowanie funkcji

Problem

W wielu fragmentach tworzonego skryptu konieczne jest umieszczenie instrukcji wyświetlających komunikat o sposobie użycia skryptu (wyświetlających informację o poprawnej składni polecenia). Nie chcemy jednak wielokrotnie powielać tego samego polecenia echo. Czy nie można tylko raz zdefiniować odpowiedniego bloku kodu i posługiwać się jedynie odwołaniami do niego? Oczywiście, istnieje możliwość zdefiniowania niezależnego skryptu wyświetlającego komunikat i wywoływania go w dowolnym miejscu pierwotnego skryptu, ale ta technika wymaga utworzenia dwóch plików. Poza tym użytkownik mógłby uznać za dość dziwne rozwiązanie, w którym informacje o wykorzystaniu danego skryptu są generowane przez inny skrypt. Czy nie ma ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required