O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

10.6. Przechwytywanie przerwań

Problem

Chcemy przygotować skrypt, który będzie przechwytywał sygnały systemowe i odpowiednio na nie reagował.

Rozwiązanie

Aby wyznaczyć procedury przechwytywania sygnałów, należy wykorzystać narzędzie trap. Najpierw jednak warto się zapoznać z wykazem sygnałów, które mogą zostać przechwycone. Stosowny listing generuje polecenie trap –l (lub kill –l). Jego zawartość może się różnić w poszczególnych systemach operacyjnych.

# NetBSD
$ trap –l 1) SIGHUP 2) SIGINT 3) SIGQUIT 4) SIGILL 5) SIGTRAP 6) SIGABRT 7) SIGEMT 8) SIGFPE 9) SIGKILL 10) SIGBUS 11) SIGSEGV 12) SIGSYS 13) SIGPIPE 14) SIGALRM 15) SIGTERM 16) SIGURG 17) SIGSTOP 18) SIGSTP 19) SIGCONT 20) SIGCHLD 21) SIGTTIN 22) SIGTTOU 23) SIGIO 24) SIGXCPU 25) SIGXFSZ 26) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required