O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

11.6. Pobranie daty poprzedniego lub kolejnego dnia w języku Perl

Problem

Chcemy pobrać datę poprzedniego lub następnego dnia, mimo że w systemie nie jest zainstalowany program date z repozytorium GNU. Jest natomiast dostępny interpreter Perl.

Rozwiązanie

Rozwiązanie polega na wykorzystaniu poniższych poleceń Perl z odpowiednią liczbą sekund, które są dodawane do ustalonej daty lub od niej odejmowane.

# Dzień poprzedni o tym samym czasie (odejmowanie wartości)
$ perl -e "use POSIX qw(strftime); print strftime('%Y-%m-%d', localtime(time -
86400)), qq(\n);"

# Dzień następny o tym samym czasie (dodawanie wartości)
$ perl -e "use POSIX qw(strftime); print strftime('%Y-%m-%d', localtime(time +
86400)), qq(\n);"

Analiza

Przedstawione rozwiązanie jest szczególnym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required