12.1. Na początek coś łatwego — wyświetlanie myślników

Problem

Zadanie wyświetlenia linii zbudowanej ze znaków myślnika nie wydaje się skomplikowane — i takim nie jest. Niemniej po przygotowaniu wstępnego skryptu okazuje się, że warto go rozbudować o dodatkowe opcje. Czy uwzględnić możliwość definiowania długości linii? Czy pozwolić na zastąpienie znaku myślnika symbolem podanym przez użytkownika? Twierdząca odpowiedź na każde tego typu pytanie powoduje zwiększenie liczby funkcji. Czy można zatem przygotować kod, który uwzględni powyższe założenia, ale jednocześnie nie będzie zanadto skomplikowany.

Rozwiązanie

Oto przykład skryptu:

 1 #!/usr/bin/env bash 2 # plik receptury: dash 3 # dash - wyświetlenie wiersza znaków myślnika 4 # opcje: # liczba znaków ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.