O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

12.1. Na początek coś łatwego — wyświetlanie myślników

Problem

Zadanie wyświetlenia linii zbudowanej ze znaków myślnika nie wydaje się skomplikowane — i takim nie jest. Niemniej po przygotowaniu wstępnego skryptu okazuje się, że warto go rozbudować o dodatkowe opcje. Czy uwzględnić możliwość definiowania długości linii? Czy pozwolić na zastąpienie znaku myślnika symbolem podanym przez użytkownika? Twierdząca odpowiedź na każde tego typu pytanie powoduje zwiększenie liczby funkcji. Czy można zatem przygotować kod, który uwzględni powyższe założenia, ale jednocześnie nie będzie zanadto skomplikowany.

Rozwiązanie

Oto przykład skryptu:

 1 #!/usr/bin/env bash 2 # plik receptury: dash 3 # dash - wyświetlenie wiersza znaków myślnika 4 # opcje: # liczba znaków ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required