O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Interpretacja danych i podobne zadania

Niniejszy rozdział jest poświęcony zagadnieniom znanym wielu programistom. Nie odnosi się do problemów bardziej skomplikowanych, niż były omawiane w innych recepturach książki, ale osobom niezwiązanym z programowaniem rozwiązywane problemy tutaj mogą się wydać niezrozumiałe i nieistotne dla posługiwania się powłoką bash. Powody doboru takiego, a nie innego zestawu tematów nie wymagają wyjaśnienia (dla programistów są one w większości oczywiste). Poza tym, nawet gdyby opisana sytuacja problemowa nie odpowiadała rzeczywistym potrzebom danego użytkownika powłoki bash, warto zapoznać się z nowymi mechanizmami funkcjonowania interpretera.

Część z prezentowanych w tym rozdziale receptur wymaga przetwarzania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required