O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.1. Przetwarzanie parametrów skryptu powłoki

Problem

Chcemy umożliwić przekazywanie do skryptu powłoki pewnych opcji — określonych znaczników, które zmienią działanie skryptu. Zadanie to można zrealizować, stosując mechanizmy bezpośredniej interpretacji — z wykorzystaniem zmiennej ${#} do sprawdzenia liczby parametrów oraz testu ${1:0:1} do ustalenia, czy pierwszy znak parametru jest znakiem myślnika. W takim przypadku konieczne byłoby również użycie instrukcji logicznych if-then lub case do wyróżnienia poszczególnych opcji i sprawdzenia, czy wymagają dostarczenia parametru. Ale co się stanie, jeśli użytkownik nie wprowadzi obowiązkowego parametru? Jakie będzie zachowanie skryptu, gdy użytkownik połączy dwie opcje (np. –ab)? Czy konieczna jest ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required