13.1. Przetwarzanie parametrów skryptu powłoki

Problem

Chcemy umożliwić przekazywanie do skryptu powłoki pewnych opcji — określonych znaczników, które zmienią działanie skryptu. Zadanie to można zrealizować, stosując mechanizmy bezpośredniej interpretacji — z wykorzystaniem zmiennej ${#} do sprawdzenia liczby parametrów oraz testu ${1:0:1} do ustalenia, czy pierwszy znak parametru jest znakiem myślnika. W takim przypadku konieczne byłoby również użycie instrukcji logicznych if-then lub case do wyróżnienia poszczególnych opcji i sprawdzenia, czy wymagają dostarczenia parametru. Ale co się stanie, jeśli użytkownik nie wprowadzi obowiązkowego parametru? Jakie będzie zachowanie skryptu, gdy użytkownik połączy dwie opcje (np. –ab)? Czy konieczna jest ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.