O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.2. Przetwarzanie parametrów z własnymi komunikatami o błędach

Problem

Do przetwarzania opcji dostarczanych do skryptu jest wykorzystywana instrukcja getopts, która w przypadku nieodpowiedniego zdefiniowania wiersza polecenia generuje własne, nieciekawe komunikaty o błędach. Czy można używać instrukcji getopts z własnym mechanizmem obsługi błędów?

Rozwiązanie

Aby wyłączyć w poleceniu getopts funkcję generowania informacji i zgłaszania błędów, wystarczy przed rozpoczęciem przetwarzania opcji przypisać zmiennej $OPTERR wartość 0. Jeśli jednak instrukcja getopts powinna dostarczać pewne informacje, ale bez komunikatów o błędach, należy na początku listy opcji umieścić znak dwukropka (w jednym z komentarzy poniższego skryptu została umieszczona strzałka ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required