O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.4. Zapisywanie danych wynikowych w tablicy

Problem

Chcemy umieścić dane wynikowe pewnego programu lub skryptu w tablicy.

Rozwiązanie

#!/usr/bin/env bash
# plik receptury: parseViaArray
#
# ustalenie rozmiaru pliku
# wykorzystanie tablicy do rozbicia wyniku polecenia ls -l na poszczególne słowa

LSL=$(ls -ld $1)

declare -a MYRA
MYRA=($LSL)

echo rozmiar pliku $1 to ${MYRA[4]} bajtów.

Analiza

W prezentowanym przykładzie wynik wykonania polecenia ls –l jest dzielony na słowa przez umieszczenie danych w tablicy. Aby pobrać określone słowo, wystarczy wówczas odwołać się do określonego elementu tablicy. Listing wynikowy polecenia ls –l ma zazwyczaj następującą składnię (sposób prezentacji może się nieznacznie różnić w zależności od wersji lokalizacyjnej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required