O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.5. Pobieranie danych wynikowych z wykorzystaniem wywołania funkcji

Problem

Chcemy zapisać dane wynikowe pewnego programu w zmiennych, które będą mogły zostać wykorzystane w dalszej części skryptu. Gdy do analizy wartości używane są pętle, problem ten można łatwo rozwiązać, stosując tablice. Jednak gdy chcemy użyć niezależnych odwołań do wartości zamiast odwołań indeksowych, powstały kod staje się bardzo nieczytelny.

Rozwiązanie

Do wyodrębniania poszczególnych słów można wykorzystać funkcję:

#!/usr/bin/env bash # plik receptury: parseViaFunc # # wyodrębnienie danych wynikowych polecenia ls -l za pomocą funkcji # przykład listingu wynikowego instrukcji ls -l: # -rw-r--r-- 1 albing users 126 2006-10-10 22:50 testowy function lsparts () { PERMS=$1 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required