O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.6. Interpretacja tekstu z wykorzystaniem instrukcji read

Problem

Powłoka bash udostępnia wiele mechanizmów interpretacji tekstu. Co zrobić, jeśli użycie funkcji jest niewskazane? Czy można zastosować jakieś inne rozwiązanie?

Rozwiązanie

Można wykorzystać instrukcję read.

#!/usr/bin/env bash
# plik receptury: parseViaRead
#
# wyodrębnienie danych wynikowych polecenia ls -l za pomocą instrukcji read
# przykład listingu wynikowego instrukcji ls -l:
# -rw-r--r--  1 albing users 126 2006-10-10 22:50 testowy

ls -l "$1" | { read PERMS LCOUNT OWNER GROUP SIZE CRDATE CRTIME FILE ;
  echo Liczba dowiązań do pliku $FILE: $LCOUNT, rozmiar pliku: $SIZE bajtów
'(bajty)'.;
             }

Analiza

Cała procedura interpretacji tekstu jest zadaniem instrukcji read. Dzieli ona wiersz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required