O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.8. Liczba mnoga angielskich rzeczowników

Chcemy zapewnić właściwy zapis liczby mnogiej rzeczowników w angielskich wersjach tworzonych skryptów. Rzecz dotyczy przypadków, w których program przetwarza więcej niż jeden obiekt danego typu. Nie chcemy jednak „zaśmiecać” kodu dużą liczbą instrukcji warunkowych.

Rozwiązanie

#!/usr/bin/env bash
# plik receptury: pluralize
#
# Funkcja tworząca liczbę mnogą (dodająca literę s),
# gdy wartość ($2) jest != 1 lub -1
# Funkcja nie jest uniwersalna. Jej zadanie ogranicza się do
# dodania litery 's'.
#
function plural ()
{
  if [ $2 -eq 1 -o $2 -eq -1 ]
  then
    echo ${1}
  else
    echo ${1}s
  fi
}

while read num name
do
  echo $num $(plural "$name" $num)
done

Analiza

Działanie przedstawionej funkcji ogranicza się do dodania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required