13.12. Wyodrębnianie określonych pól listingu danych

Problem

Chcemy wyodrębnić pole lub większą liczbę pól z każdego wiersza listingu wynikowego.

Rozwiązanie

Jeżeli wskazanie ograniczników pól nie stanowi większej trudności, można zastosować polecenie cut. Wykona ono swoje zadanie nawet wówczas, gdy wyznaczniki początku i końca pola są różne:

# Oto prosty sposób pobrania informacji o nazwach kont, katalogach domowych oraz
# powłokach wykorzystywanych przez użytkowników systemu NetBSD
$ cut -d':' -f1,6,7 /etc/passwd root:/root:/bin/bash bin:/bin:/sbin/nologin daemon:/sbin:/sbin/nologin operator:/root:/sbin/nologin games:/usr/games:/sbin/nologin gopher:/var/gopher:/sbin/nologin ftp:/var/ftp:/sbin/nologin nobody:/:/sbin/nologin named:/var/named:/sbin/nologin ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.