O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.12. Wyodrębnianie określonych pól listingu danych

Problem

Chcemy wyodrębnić pole lub większą liczbę pól z każdego wiersza listingu wynikowego.

Rozwiązanie

Jeżeli wskazanie ograniczników pól nie stanowi większej trudności, można zastosować polecenie cut. Wykona ono swoje zadanie nawet wówczas, gdy wyznaczniki początku i końca pola są różne:

# Oto prosty sposób pobrania informacji o nazwach kont, katalogach domowych oraz
# powłokach wykorzystywanych przez użytkowników systemu NetBSD
$ cut -d':' -f1,6,7 /etc/passwd root:/root:/bin/bash bin:/bin:/sbin/nologin daemon:/sbin:/sbin/nologin operator:/root:/sbin/nologin games:/usr/games:/sbin/nologin gopher:/var/gopher:/sbin/nologin ftp:/var/ftp:/sbin/nologin nobody:/:/sbin/nologin named:/var/named:/sbin/nologin ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required