O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.14. Usuwanie krańcowych znaków odstępu

Problem

Chcemy usunąć początkowe i (lub) końcowe znaki odstępu występujące w poszczególnych polach danych.

Rozwiązanie

Proponowane rozwiązanie bazuje na szczególnym sposobie obsługiwania przez powłokę bash instrukcji read i zmiennej $REPLY. Sposób alternatywny został opisany w końcowej części punku Rozwiązanie.

Najpierw wyświetlmy na ekranie plik zawierający początkowe i końcowe znaki odstępu. Aby ułatwić analizę wyników, w poniższych listingach zostały dodane znaki ~~. Dzięki nim bez trudu można zauważyć początkowe i końcowe znaki spacji. Znaki tabulatora zostały natomiast oznaczone symbolem -->.

# Wyświetlenie znaków odstępu w przykładowym pliku
$ while read; do echo ~~"$REPLY"~~; done < odstępy ~~ W tym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required