O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.15. Kompresowanie znaków odstępu

Problem

W pliku występuje seria znaków odstępu (treść pliku jest dopełniana określoną liczbą znaków spacji). Chcemy zastąpić wszystkie znaki odstępu pojedynczym znakiem pełniącym funkcję ogranicznika.

Rozwiązanie

Należy w odpowiedni sposób wykorzystać polecenie tr lub mechanizm awk.

Analiza

Chcąc skompresować serię znaków odstępu do jednego znaku, można zastosować polecenie tr, ale trzeba mieć świadomość ryzyka zniszczenia pliku, jeśli nie jest on właściwie sformatowany. Na przykład jeżeli poszczególne pola są wyznaczane za pomocą kilku znaków odstępu, ale w treści tych pól występują znaki spacji, zastąpienie wielu wystąpień znaku spacji jednym uniemożliwi rozróżnienie pól. Nietrudno się domyślić, jaki byłby rezultat ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required