O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.16. Przetwarzanie pól o stałej długości

Problem

Chcemy odczytać i poddać analizie dane, które są zapisywane w polach o określonej długości.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać interpreter Perl lub program gawk w wersji 2.13 bądź późniejszej. Załóżmy, że plik danych zawiera następujące informacje:

$ cat stała_długość
Kolumna1------------Kolumna2----------------------Kolumna3
Rekord1 Pole1    Rekord1 Pole2         Rekord1 Pole3
Rekord2 Pole1    Rekord2 Pole2         Rekord2 Pole3
Rekord3 Pole1    Rekord3 Pole2         Rekord3 Pole3

Przetwarzanie danych można zlecić programowi GNU gawk, ustawiając odpowiednią długość pól w zmiennej FIELDWIDTHS, wyznaczając odpowiednią wartość zmiennej OFS oraz definiując operację przypisania w taki sposób, aby mechanizm gawk mógł przepisać dany rekord ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required