O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.15. Tworzenie skryptów z prawami setuid i setgid

Problem

Mamy problem, który można rozwiązać, dodając do skryptu powłoki bit setgid lub setuid.

Rozwiązanie

Użytkownicy skryptu powinni otrzymać najmniejszy zestaw uprawnień, który gwarantuje im poprawne wykonanie zadania. Należy do tego celu wykorzystać mechanizm definiowania grup, prawa dostępu do pliku oraz polecenie sudo.

Stosowanie bitów setuid i setgid w odniesieniu do skryptów powłoki czyni więcej szkody niż pożytku. Niektóre systemy (np. Linux) ignorują bity setuid w przypadku skryptów. Zatem ustawianie bitów setuid w plikach skryptów powoduje poza obniżeniem poziomu bezpieczeństwa niepotrzebne problemy z przenośnością.

Analiza

Skrypty użytkownika root z ustawionym bitem setuid są szczególnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required