O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.21. Wykorzystanie usługi SSH bez hasła

Problem

Zawarte w skrypcie odwołanie do usługi SSH lub programu scp musi być zrealizowane bez użycia hasła. Analogiczny problem występuje w przypadku umieszczenia takiego odwołania w definicji zadania cron[2].

Ostrzeżenie

Protokół SSH1 oraz związane z nim pliki wykonywalne są uznawane za przedawnione i gwarantują niższy poziom bezpieczeństwa niż nowy protokół SSH2, implementowany przez zespoły OpenSSH i SSH Communication Security. Z uwagi na istotną przewagę algorytmu SSH2 i oprogramowania OpenSSH rozwiązania bazujące na protokole SSH1 nie będą w książce opisywane.

Rozwiązanie

Istnieją dwa sposoby wykorzystania usługi SSH bez konieczności wprowadzania haseł — dobry i zły. Błędna metoda polega na użyciu klucza ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required