O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.10. Ustalenie własnych adresów IP

Problem

Chcemy poznać adresy IP własnego komputera.

Rozwiązanie

Nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie tego problemu, które prowadziłoby do uzyskania spodziewanych rezultatów w każdym systemie operacyjnym. Z tego względu w dalszej części receptury zostanie omówionych kilka różnych technik umożliwiających wykonanie tego zadania.

Pierwsza metoda polega na przeanalizowaniu wyniku polecenia ifconfig i wyodrębnieniu z listingu wynikowego ciągów adresów IP. Zamieszczony poniżej skrypt zwraca pierwszy adres IP, który nie jest adresem pętli zwrotnej, lub nie zwraca niczego, jeśli żaden z interfejsów nie został skonfigurowany bądź uruchomiony.

# plik receptury: finding_ipas # Wyodrębnienie adresu IPv4 za pomocą poleceń ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required