O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.13. Eliminacja błędów typu „argument list too long”

Problem

Podczas wykonywania zadania wymagającego podmiany symboli wieloznacznych na ekranie zostaje wyświetlony komunikat argument list too long (zbyt długa lista parametrów).

Rozwiązanie

Aby podzielić listę parametrów, wystarczy zastosować instrukcję xargs (często współdziałającą z poleceniem find).

Na przykład zamiast polecenia ls można użyć pętli for lub instrukcji find.

$ ls /ścieżka/do/katalogu/z/wieloma/plikami/*z*
bin/bash: /bin/ls: Argument list too long

# Skrócona lista – znaki ~ są wykorzystane tylko do demonstracji działania mechanizmu
$ for i in ./pliki/Pliki/*z*; do echo "~$i~"; done ~./pliki/Plik ze wstawionym znakiem nowego wiersza w nazwie~ ~./pliki/Plik ze znakami nawiasu [kwadratowego] ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required