O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.16. Automatyzacja zadań z wykorzystaniem podziału procesu na etapy

Problem

Określone zadanie lub proces muszą zostać zautomatyzowane, mimo że ich działanie jest długie i wymaga wielu interwencji użytkownika. Chcemy mieć możliwość przywracania działania procesu na różnych etapach wykonywania całej procedury. Dobrym rozwiązaniem byłoby użycie instrukcji GOTO, ale interpreter bash nie obsługuje tego typu polecenia.

Rozwiązanie

Dzięki instrukcji case można podzielić skrypt na kilka sekcji, odpowiadających kolejnym etapom pracy.

Najpierw zestandaryzujemy odpowiedzi użytkownika:

# cookbook filename: func_choice function choice { # Użytkownik może zdecydować o wyborze opcji i wprowadzić wstępnie zdefiniowaną # odpowiedź. Sposób wykorzystania odpowiedzi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required