O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.2. Dostosowanie znaku zachęty

Problem

Domyślny znak zachęty powłoki bash zazwyczaj nie dostarcza zbyt wielu użytecznych informacji i jest zakończony „nic niemówiącym” znakiem $. Chcemy zmienić treść znaku zachęty w taki sposób, aby uwzględniała istotne dla użytkownika dane.

Rozwiązanie

Należy zmodyfikować wartości zmiennych $PS1 i $PS2.

Treść domyślnego znaku zachęty jest różna w różnych systemach. Sam interpreter standardowo uwzględnia w nim jedynie informacje o głównej i pobocznej wersji oprogramowania (\s-\v\$) — na przykład bash-3.00$. Dany system operacyjny może jednak narzucić własne ustawienie. Na przykład w dystrybucji Fedora Core 7 wyświetlany jest ciąg [użytkownik@jednostka ~]$ ([\u@\h \W]\$). W dalszej części receptury zostało przestawionych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required