16.4. Chwilowa zmiana wartości $PATH

Problem

Chcemy mieć możliwość łatwego dodawania nowych katalogów do zmiennej $PATH lub ich usuwania, ale tylko w czasie trwania danej sesji.

Rozwiązanie

Istnieje kilka metod rozwiązania tego problemu.

Aby dołączyć nazwę katalogu na początku lub końcu ciągu zmiennej $PATH, wystarczy użyć instrukcji PATH="nowy_katalog:$PATH" lub PATH="$PATH:nowy_katalog". Najpierw trzeba się jednak upewnić, że katalog nie został wcześniej zapisany w ciągu $PATH.

Jeżeli konieczne jest wstawienie pewnej wartości w środku ciągu $PATH, można wyświetlić cały ciąg na ekranie za pomocą polecenia echo, a następnie, korzystając z funkcji „kopiuj i wklej” terminala, powielić ciąg w nowym wierszu i odpowiednio wyedytować. Można również zastosować ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.