O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.4. Chwilowa zmiana wartości $PATH

Problem

Chcemy mieć możliwość łatwego dodawania nowych katalogów do zmiennej $PATH lub ich usuwania, ale tylko w czasie trwania danej sesji.

Rozwiązanie

Istnieje kilka metod rozwiązania tego problemu.

Aby dołączyć nazwę katalogu na początku lub końcu ciągu zmiennej $PATH, wystarczy użyć instrukcji PATH="nowy_katalog:$PATH" lub PATH="$PATH:nowy_katalog". Najpierw trzeba się jednak upewnić, że katalog nie został wcześniej zapisany w ciągu $PATH.

Jeżeli konieczne jest wstawienie pewnej wartości w środku ciągu $PATH, można wyświetlić cały ciąg na ekranie za pomocą polecenia echo, a następnie, korzystając z funkcji „kopiuj i wklej” terminala, powielić ciąg w nowym wierszu i odpowiednio wyedytować. Można również zastosować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required