O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.10. Wykorzystanie dodatkowych znaków zachęty — $PS2, $PS3, $PS4

Problem

Chcemy poznać przeznaczenie znaków zachęty $PS2, $PS3 i $PS4.

Rozwiązanie

Ciąg przechowywany w zmiennej $PS2 jest nazywany drugim znakiem zachęty i jest wykorzystywany podczas interaktywnego wprowadzania poleceń, które nie zostały zakończone w pierwszym wierszu. Zazwyczaj składa się z jednego znaku >, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby treść zgłoszenia została zmieniona. Oto przykład:

[marek@fedora zadania:0]
/home/marek$ export PS2='Drugi: '

[marek@fedora zadania:0]
/home/marek$ for i in $(ls)
Drugi: do
Drugi: echo $i
Drugi: done
bin
colors
func_calc

Zmienna $PS3 przechowuje znak zachęty dla polecenia select, który jest wyświetlany w chwili, gdy użytkownik musi wybrać odpowiednią ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required