O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.12. Włączanie opcji związanych z historią poleceń

Problem

Chcemy mieć większą kontrolę nad sposobem działania mechanizmu historii poleceń.

Rozwiązanie

Należy dostosować wartości zmiennych $HIST* oraz opcji powłoki.

Analiza

Zmienna $HISTFILESIZE wyznacza maksymalną liczbę wierszy historii poleceń zapisywanych w pliku $HISTFILE. Domyślna wartość parametru $HISTFILESIZE wynosi 500 wierszy, a parametr $HISTFILE ma wartość ~/.bash_history. Wyjątkiem jest praca w trybie zgodności z zaleceniami POSIX, podczas której zmienna $HISTFILE odnosi się do pliku ~./sh_history. Zwiększenie liczby $HISTFILESIZE czasami może się okazać korzystne. Usunięcie zmiennej $HISTFILESIZE powoduje zniesienie jakichkolwiek ograniczeń rozmiaru pliku historii. Zmiana ustawienia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required