16.12. Włączanie opcji związanych z historią poleceń

Problem

Chcemy mieć większą kontrolę nad sposobem działania mechanizmu historii poleceń.

Rozwiązanie

Należy dostosować wartości zmiennych $HIST* oraz opcji powłoki.

Analiza

Zmienna $HISTFILESIZE wyznacza maksymalną liczbę wierszy historii poleceń zapisywanych w pliku $HISTFILE. Domyślna wartość parametru $HISTFILESIZE wynosi 500 wierszy, a parametr $HISTFILE ma wartość ~/.bash_history. Wyjątkiem jest praca w trybie zgodności z zaleceniami POSIX, podczas której zmienna $HISTFILE odnosi się do pliku ~./sh_history. Zwiększenie liczby $HISTFILESIZE czasami może się okazać korzystne. Usunięcie zmiennej $HISTFILESIZE powoduje zniesienie jakichkolwiek ograniczeń rozmiaru pliku historii. Zmiana ustawienia ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.