O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.13. Utworzenie lepszego polecenia cd

Problem

Wykorzystujemy polecenie cd do przemieszczania się między różnymi katalogami zapisanymi na odległych poziomach struktury katalogów. Chcemy zmieniać katalogi o cztery poziomy w kierunku katalogu głównego za pomocą instrukcji cd ..... zamiast polecenia cd ../../../...

Rozwiązanie

Wystarczy wykorzystać następującą funkcję:

# plik receptury: func_cd # Funkcja umożliwia wykorzystanie polecenia 'cd ...' do zmiany katalogów o 2 poziomy # w górę, 'cd ....' do zmiany o 3 poziomy w górę itd. (podobnie jak 4NT/4DOS) # Użycie: cd ..., itp. function cd { local option= length= count= cdpath= i= # Zasięg lokalny i pusta wartość początkowa # Jeśli zostały podane opcje -L lub -P (dowiązania symbolicznego), należy je ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required