16.17. Usprawnienie mechanizmu uzupełniania poleceń

Informacje prezentowane w tej recepturze są również zawarte w książce Camerona Newhama bash. Wprowadzenie (Helion 2006).

Problem

Mechanizm uzupełniania poleceń powłoki bash jest niezwykle użyteczny, ale mógłby również uwzględniać kontekst wykonywanych instrukcji (przynajmniej tych, które są bardzo często wykorzystywane).

Rozwiązanie

Rozwiązaniem jest odszukanie i zainstalowanie dodatkowych bibliotek uzupełniania poleceń lub opracowanie własnych. Przykłady stosownego kodu zostały zamieszczone w katalogu ./examples/complete, w archiwum powłoki bash. W niektórych systemach (np. w SUSE) wykorzystywana jest niezależna wersja modułu uzupełniania poleceń /etc/profile.d/complete.bash. Jednak najbardziej ...

Get Bash. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.