16.18. Właściwe wykorzystanie plików startowych

Problem

Do czego służą pliki startowe (pliki rc)?

Rozwiązanie

Poniżej znajduje się wykaz plików startowych powłoki wraz z opisem ich przeznaczenia. W niektórych systemach operacyjnych część z wymienionych plików nie występuje. Zazwyczaj jednak wszystkie wymienione pliki są dostępne na platformach, które wykorzystują interpreter bash jako standardową powłokę (tj. w systemach Linux). W systemach bazujących domyślnie na innych interpreterach części plików brakuje.

/etc/profile

Globalny plik środowiska dla powłok Bourne’a i powłok o zbliżonym działaniu. Ewentualne zmiany w tym pliku powinien wprowadzać jedynie administrator systemu, który dokładnie wie, co robi.

/etc/bashrc (Red Hat), /etc/bash.bashrc (Debian) ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.