O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.19. Tworzenie samodzielnych, przenośnych plików RC

Problem

Pracując w różnych systemach, korzystamy często z kont root lub kont administracyjnych o ograniczonych prawach, ale także z kont zwykłych użytkowników. Chcemy mieć możliwość wykorzystania jednego spójnego pliku konfigurującego środowisko bash, który dodatkowo będzie można parametryzować w zależności od wersji systemu, miejsca pracy (np. firma, dom) lub innego kryterium.

Rozwiązanie

Wszystkie pliki konfiguracyjne umieścimy w podkatalogu settings, skopiujemy ten podkatalog do katalogu ~/ lub /etc i wyznaczymy odpowiednie dowiązania symboliczne do jego plików (np. ln –s ~/settings/screenrc ~/.screenrc). W kodzie plików konfiguracyjnych będziemy musieli zapisać instrukcje logiczne, które uwzględnią ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required