O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.4. Przywracanie przerwanych sesji za pomocą narzędzia screen

Problem

Wykorzystujemy usługę SSH do wykonywania długotrwałych zadań na odległym komputerze. Ewentualne przerwania połączenia WAN powoduje utratę wyników pracy. Podobnym problemem może być konieczność kontynuowania w domu zadań rozpoczętych w biurze. Można oczywiście zastosować polecenie nohup, ale nie pozwala ono na ponowne przyłączenie się do realizowanego procesu po przywróceniu połączenia lub po dotarciu do domu.

Rozwiązanie

Należy zainstalować i wykorzystać narzędzie screen z projektu GNU.

Sposób użycia programu screen nie jest szczególnie skomplikowany. Wystarczy wpisać polecenie screen lub screen –a. Opcja –a powoduje włączenie wszystkich funkcji programu, co wymaga większej wydajności ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required