O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.7. Czyszczenie ekranu po wylogowaniu

Problem

Korzystając z systemu lub zarządzając systemem, który nie czyści ekranu po wylogowaniu, powinniśmy zadbać o to, aby na ekranie nie pozostały widoczne instrukcje ostatnich operacji. Pozostawienie ich może przecież doprowadzić do wycieku informacji.

Rozwiązanie

Należy umieścić polecenie clear w skrypcie ~/.bash_logout.

# ~/.bash_logout

# Wyczyszczenie ekranu (zapobiega wyciekowi informacji), jeśli nie zostało
# zdefiniowane jako pułapka w pliku bash_profile
[ "$PS1" ] && clear

lub zdefiniować pułapkę dla zakończenia sesji powłoki z uwzględnieniem polecenia clear.

# ~/.bash_profile # Pułapka czyszcząca ekran podczas wylogowania. Zapobiega wyciekowi informacji. # Można jej użyć, jeśli operacja nie została ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required