O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.8. Rejestracja metadanych plików w celu ich późniejszego odtworzenia

Problem

Chcemy przygotować listę plików zawierającą szczegółowe informacje na temat każdego z nich. Zestawienie takie przydaje się do weryfikacji katalogów odtwarzanych z kopii zapasowej, do przygotowania planu cofnięcia zmian przed wykonaniem polecenia chmod –R bądź też do uwzględnienia w systemie kontroli wersji wcześniejszych ustawień plików /etc/*.

Rozwiązanie

Należy zastosować instrukcję find z predykatem printf.

#!/usr/bin/env bash # plik receptury: archive_meta-data printf "%b" "Prawa\tUżytkownikr\tGrupa\tRozmiar\tModyfikacja\tNazwa\n" > plik_archiwum find / \( -path /proc -o -path /mnt -o -path /tmp -o -path /var/tmp \ -o -path /var/cache -o -path /var/spool \) -prune ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required