O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.13. Dołączanie danych na początku pliku

Problem

Chcemy dodać na początku istniejącego pliku pewne dane, na przykład nagłówek dla posortowanego uprzednio zestawiania.

Rozwiązanie

Należy uruchomić program cat w podpowłoce.

temp_file="temp.$RANDOM$RANDOM$$"
(echo 'Statyczny nagłówek - wiersz 1.'; cat plik_danych) > $temp_file \
   && cat $temp_file > plik_danych
rm $temp_file
unset temp_file

Można również wykorzystać edytor strumieniowanych danych sed. Trzeba jednak pamiętać, że sekwencje bazujące na znaku lewego ukośnika są inaczej interpretowane w programach GNU niż w pozostałych wersjach aplikacji. Poza tym niektóre powłoki wymagają podwojenia końcowego znaku lewego ukośnika.

# Dowolny program sed, np. z systemu Solaris /usr/bin/sed
$ sed -e '1i\ > ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required