O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.15. Wykorzystanie mechanizmu sudo w odniesieniu do grupy poleceń

Problem

Posługując się kontem zwykłego użytkownika, trzeba czasami wykonać za jednym razem kilka poleceń objętych działaniem mechanizmu sudo lub zastosować przekierowanie, które odnosi się do właściwych poleceń, a nie do instrukcji sudo.

Rozwiązanie

Mechanizm sudo należy wykorzystać do uruchomienia podpowłoki, w której będzie można wywołać grupę poleceń lub przekazać dane za pomocą potoku:

sudo bash –c 'polecenie1 && polecenie2 || polecenie3'

Aby rozwiązanie było skuteczne, trzeba mieć prawo uruchomienia powłoki jako użytkownik root. Jeżeli uzyskanie praw administratora systemu jest niemożliwe, konieczne będzie opracowanie stosownego skryptu i nadanie mu praw w konfiguracji mechanizmu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required