O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.20. Dodawanie prefiksu lub sufiksu do danych wynikowych

Problem

Chcemy dodać prefiks lub sufiks do każdego wiersza danych wynikowych polecenia. Jako przykład możemy rozważyć sytuację, w której gromadzimy statystyki logowania (last) z wielu komputerów i chcemy ułatwić sobie procedurę wyszukiwania odpowiednich pozycji za pomocą polecenia grep przez dodanie do każdego wpisu informacji o nazwie jednostki.

Rozwiązanie

Należy przekazać dane do pętli while read i polecenia printf. Poniższe instrukcje powodują wyświetlenie nazwy jednostki ($HOSTNAME), za którą występuje znak tabulatora oraz niepusty wiersz listingu wynikowego instrukcji last.

$ last | while read i; do [[ -n "$i" ]] && printf "%b" "$HOSTNAME\t$i\n"; done # Zapis nowego pliku dziennika $ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required