O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Mniej pisania — szybsza praca

Mimo ciągłego zwiększania wydajności procesorów, szybkości przesyłania informacji przez sieć i przekazywania danych do urządzeń wejścia-wyjścia, cały czas nie można wyeliminować jednego czynnika spowalniającego pracę z powłoką — powolnego wprowadzania informacji przez użytkownika. Zagadnienia omawiane w większej części książki koncentrowały się na procedurach skryptowych, jednak interaktywne wykorzystanie interpretera jest równie ważnym elementem pracy, który decyduje o użyteczności lub bezużyteczności powłoki. Wiele rozwiązań skryptowych można z powodzeniem zastosować w czasie pracy interaktywnej, ale konieczne jest wówczas wpisanie sporej ilości kodu. Przydatne okazują się wtedy skróty klawiszowe.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required