O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

18.1. Szybkie przechodzenie między określonymi katalogami

Problem

Załóżmy, że często przechodzimy między dwoma katalogami lub między większą liczbą katalogów. Ciągłe wpisywanie długich ścieżek dostępu bywa bardzo nużące. Przecież zawsze tak się składa, że wykorzystywane katalogi nie występują obok siebie w strukturze katalogów.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać wbudowane polecenia pushd i popd, które umożliwiają zarządzanie stosem często wpisywanych ścieżek i pozwalają na szybką zmianę katalogów. Oto przykład:

$ cd /tmp/skrypty/

$ pwd
/tmp/skrypty

$ pushd /var/log/cups/
/tmp/skrypty /var/log/cups

$ pwd
/var/log/cups

$ ls
access_log  error_log

$ popd
/tmp/skrypty

$ ls
pełny pusty

$ pushd /var/log/cups/
/var/log/cups /tmp/skrypty

$ pushd /tmp/skrypty /var/log/cups ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required