O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

19.5. Spodziewana zmiana eksportowanych wartości

Problem

Jednym z częstych błędów początkujących użytkowników powłoki bash jest traktowanie eksportowanych zmiennych powłoki tak, jak zmiennych globalnych w środowisku programistycznym. W praktyce mechanizm przekazywania eksportowanych zmiennych ma charakter jednokierunkowy. Zmienne te są uwzględniane w środowisku wywołanego skryptu powłoki, ale ich ewentualna zmiana nie jest „widoczna” w skrypcie wywołującym.

Poniżej został zamieszczony kod jednego z dwóch przykładowych skryptów. Jego zadanie polega na przypisaniu wartości eksportowanej zmiennej, wywołaniu drugiego skryptu i wyświetleniu wartości zmiennej po zakończeniu pracy drugiego skryptu. W ten sposób możemy sprawdzić, czy wartość została zmieniona. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required