O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

19.7. Wartości pasujące do wzorca są układane w kolejności alfabetycznej

Uwaga! Powłoka bash układa wartości dopasowywane do wzorca w kolejności alfabetycznej:

$ echo x.[ba]
x.a x.b
$

Mimo zapisania litery b przed literą a, odszukanie plików zgodnych ze wzorcem powoduje, że powłoka układa je w kolejności alfabetycznej przed przekazaniem do wykonywanego polecenia. Nie należy więc wprowadzać instrukcji:

$ mv x.[ba]
$

jeśli jej celem jest wykonanie polecenia:

$ mv x.b x.a

Zostanie ona bowiem przekształcona w instrukcję:

$ mv x.a x.b

gdyż przed zapisaniem nazw plików w wierszu polecenia są one sortowane alfabetycznie (co jest sprzeczne z intencją autora kodu).

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required