O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Każdy nowoczesny system operacyjny udostępnia przynajmniej jedną powłokę, a część systemów nawet kilka powłok. Niektóre powłoki korzystają z interfejsów tekstowych, tak jak powłoka opisywana w tej książce, inne bazują na interfejsach graficznych — przykładem mogą tu być aplikacje Windows Explorer lub Macintosh Finder. Niektórzy użytkownicy posługują się powłoką tylko w czasie uruchamiania wybranych programów i nie korzystają z niej aż do czasu wylogowania. Jednak większość z nich na pracy z powłoką spędza znaczny czas. W takim przypadku zdobycie dodatkowych informacji na jej temat pozwala na skrócenie czasu realizacji zadań i zwiększenie efektywności pracy.

Niezależnie od tego, czy użytkownik systemu jest jego administratorem, programistą, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required