Rozdział 14. Infrastruktura sieciowa

Łatwo skupić uwagę na bezpieczeństwie aplikacji i systemów operacyjnych i przez to pominąć podstawowe elementy składowe środowiska, takie jak infrastruktura sieciowa. Zawsze powinniśmy mieć świadomość, że ataki na tę infrastrukturę mogą być bardzo skuteczne. Sieci mogą być atakowane w celu zakłócenia ich działania — taki charakter mają na przykład ataki DoS (ang. Denial of Service), które powodują nieoczekiwane przestoje. Sieci mogą również być atakowane po to, aby przekierować przepływ ruchu w celu ominięcia na przykład technologii bezpieczeństwa lub skierowania ruchu ku przejętym systemom, które mogą zostać wykorzystane przez atakującego do przechwytywania lub modyfikacji ruchu w innym miejscu sieci.

Get Bezpieczeństwo defensywne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.