Rozdział 17. Rozwój oprogramowania

Jak wspominaliśmy w poprzednich rozdziałach, każdy kod wykonywany w systemie może zawierać błędy, a jeśli te błędy mogą zostać wykorzystane przez atakującego, staje się to luką w zabezpieczeniach w systemie. Jest to oczywiście coś, czego nie chcemy.

Celem bezpiecznego tworzenia kodu jest zredukowanie prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zdarzenia, i jeśli to możliwe, zmniejszenie jego skutków.

Bezpieczne kodowanie w dowolnym języku jest obszerną i złożoną dziedziną, której nie zdołamy opisać w całości w ramach tej książki. Omówimy jednak ogólne koncepcje, abyś mógł wystarczająco zrozumieć temat i był w stanie zidentyfikować konkretne obszary, które później będziesz mógł zbadać samodzielnie.

Wybór języka

Get Bezpieczeństwo defensywne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.