Dodatek A Szablony do edukacji użytkowników

Slajdy edukacyjne dotyczące wyłudzania informacji

Ten szablon (lub podobny utworzony przez Ciebie i Twój zespół!) może zostać zastosowany, gdy użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na odpowiednią stronę po przeprowadzonej przez Ciebie na żywo testowej kampanii phishingowej oraz w standardowych szkoleniach.

Zostałeś zhakowany!

Ale nic się nie stało… i był to tylko quiz (prawdziwym testem będzie atak przeprowadzony przez hakera). (Kliknij strzałki, aby uzyskać więcej informacji!)

Co się właściwie stało i dlaczego?

  • Czy wiedziałeś, że prawdziwi hakerzy podejmują takie same próby w naszej sieci przez cały czas?
  • Chcemy pomóc sobie stać się silniejszymi, zanim hakerom powiedzie się próba wykradzenia ...

Get Bezpieczeństwo defensywne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.