Rozdział 18. Architektura bezpiecznej aplikacji

Pierwszym etapem zabezpieczania dowolnej aplikacji internetowej jest projektowanie architektury.

Aby zbudować produkt, potrzebna jest współpraca zespołu programistów i menedżerów, którzy wspólnie szukają modelu technicznego spełniającego cel biznesowy. W inżynierii oprogramowania architekt projektuje moduły na wysokim poziomie i ocenia najlepsze sposoby komunikacji między modułami. Można to rozszerzyć na najlepsze sposoby przechowywania danych, wykorzystanie zewnętrznych bibliotek, paradygmat programowania, jaki powinien dominować w kodzie źródłowym, itp.

Podobnie do projektowania architektury budynku projektowanie architektury oprogramowania jest delikatnym procesem, z którym wiąże się wysokie ...

Get Bezpieczeństwo nowoczesnych aplikacji internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.